POLÍTICA DE COOKIES


En compliment de l'article 5 de l'Reglament UE, 679/2016 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) et vam informar: